środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018 od 15.11.2018r. do 20.11.2018r. 

 

Wnioski powinny być składane w Powiatowym Urzędzie Pracy do dnia 20.11.2018r., do godziny 12:00.

Na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Górze dysponuje kwotą 6.914,07 zł

 

UWAGA!!!

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne rozpoczynające się w terminie od 03.12.2018 r. tak aby urząd zdążył zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia. Ze względu na to, iż ww. limit dotyczy roku 2018 wnioskowane kształcenie ustawiczne musi rozpocząć się w roku bieżącym oraz w tym roku sfinansowane.

 

W sytuacji gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznany na powiat, tut. Urząd będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

 1. w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy wcześniej nie korzystali
  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 2. decydować będzie kolejność wpływu wniosku do tut. Urzędu.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w ramach ustalonych priorytetów, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2018r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Składając wniosek, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ważne informacje
i objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku opisane w części VII i VIII, str. 11 – 15. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój 5, telefon: 65 512 87 31.