logotyp PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 22.01.2024 r. do 31.01.2024 r. w ramach priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2024 rok.

 

 

Limit przyznanych środków KFS na realizację kształcenia ustawicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w 2024 roku wynosi 210 000,00 zł.

Wysokość wsparcia udzielonego ze środków KFS wynosi:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca) lub
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą

- nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pracodawcą w danym roku na jednego uczestnika.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

   1.  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
            z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

2.      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

3.     egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,        kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

4.      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub          pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

5.  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym    kształceniem.

 

Ważne informacje oraz wyjaśnienia dot. priorytetów znajdą Państwo w Zasadach udzielania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku (zakładka dokumenty do pobrania).

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie środków KFS (załącznik nr 1 do Zasad) – zakładka dokumenty do pobrania;
 2. program kształcenia ustawicznego – dotyczy kursów i studiów podyplomowych (wzór dokumentu do wykorzystania załącznik nr 1 do wniosku) – zakładka dokumenty do pobrania;
 3. zakres egzaminu wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego (wzór dokumentu do wykorzystania załącznik nr 2 do wniosku) – w przypadku ubiegania się
  o sfinansowanie kosztów egzaminów (zakładka dokumenty do pobrania);
 4. ODPOWIEDNI formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy) – zakładka dokumenty do pobrania;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (w przypadku braku wpisu do CEiDG lub KRS);
 6. wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje, wystawianego przez realizatora kształcenia (jeśli nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących);

ponadto:

 1. wybrana oferta realizatora planowanego kształcenia ustawicznego oraz dwie kontroferty wskazane we wniosku;
 2. pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy (jeśli dotyczy);
 3. kserokopia certyfikatu jakości usług każdego realizatora kształcenia ustawicznego (jeśli posiada);
 4. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wzór do wykorzystania załącznik nr 3 do wniosku) – zakładka dokumenty do pobrania.

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ul. Poznańska 4, 56-200 Góra, lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres, bądź w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem cyfrowym za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PUPGora/SkrytkaESP. W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie, należy pamiętać aby wszystkie wymagane dokumenty - załączniki były podpisane cyfrowo.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych bądź osobistych (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków. Nr tel. do kontaktu: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.