Uwaga właściciele ubiegający się o dodatek węglowy! Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek węglowy w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Tj. w art. 26 ust. 3d. wyżej wymienionej ustawy, w  przypadku gospodarstwa domowego, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu burmistrz miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.