Na podstawie art. 6m ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j) oraz Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza XLIX/365/23 z dnia 31.01.2023 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 914), Burmistrz Wąsosza zawiadamia, że od dnia 01.03.2023 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejscowości Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki i Wiewierz,
  • jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi dwukrotność stawki tj. 56,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomości położone na terenie Gminy Wąsosz z zastrzeżeniem, że dla nieruchomości położonych na terenie miejscowości Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki i Wiewierz podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki tj. 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwota zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie).

 

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców).