Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Wąsosz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnej Wielkiej przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, zwane dalej odpadami, wytworzone przez mieszkańców gminy Wąsosz na nieruchomościach zamieszkałych, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy Wąsosz.

PSZOK jest czynny w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz w soboty od 7:00 do 13:00.

 

1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odbieranie.

2. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

a) bioodpady,

b) odpady selektywnie zebrane typu: papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło,

c) meble i odpady wielkogabarytowe,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) przeterminowane i niewykorzystane leki,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyte opony,

j) odzież i tekstylia,

k) odpady niebezpieczne,

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

m) popiół.

/Kody odpadów przyjmowanych na PSZOK: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 07; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 07; 17 03 80; 17 04 07; 17 09 07; 20 01 01; 20 01 23*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 31*; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 39; 20 01 99; 20 02 01; 20 03 07; 20 03 99./

3. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które powstały w wyniku wykonywanych na tej nieruchomości prac remontowo – budowlanych.

5. Przyjmowanie do PSZOK określonych w ust. 2 odpadów jest bezpłatne.

6. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być przekazywane kompletne (w całości). Niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych.

7. Odpady wymagające opakowania (m.in. farby, chemikalia) przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego informacji o adresie nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, danych osobowych wytwórcy odpadów oraz nr rejestracyjnym pojazdu, którym zostały dostarczone odpady.

9. W przypadku dostarczania odpadów przez inną osobę niż właściciel nieruchomości, dostarczający odpady w imieniu właściciela jest zobowiązany do przedłożenia Oświadczenia zlecenia transportu odpadów komunalnych, które jest załącznikiem do regulaminu. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej www.wasosz.eu lub bezpośrednio w PSZOK oraz w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. 20.

10. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji i nie powstały w gospodarstwie domowym np.:

- ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekraczają możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

- ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekraczają możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

- odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej), itp.

11. Do PSZOK nie są przyjmowane między innymi:

a) zmieszane opady komunalne,

b) odpady zawierające azbest,

c) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

d) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

e) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,

f) odpady w opakowaniach cieknących,

g) sprzęt budowlany,

h) urządzenia przemysłowe,

i) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej, itp.

12. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy, które przekazywane są do Urzędu Miejskiego Wąsosza.

14. W przypadku stwierdzenia, że właściciel odpadów komunalnych oddanych do PSZOK nie uiszcza opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami, zostanie obciążony kosztami zagospodarowania dostarczonych odpadów.


Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Wąsosz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych - Pobierz w wersji PDF


OŚWIADCZENIE ZLECENIA TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH - Pobierz w wersji PDF