Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz

Opracowanie ma na celu zobrazowanie realnego kierunku rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsosz, realnego pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, tym bardziej, że na terenie gminy Wąsosz uporządkowanie gospodarki ściekowej należy rozpatrywać dwojako – poprzez aglomerację Wąsosz (miasto Wąsosz) i tereny poza aglomeracją o liczbie RLM niższej niż 2000.

Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024 został opracowany w celu:
1. stworzenia charakterystyki istniejącej gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsosz,
2. zinwentaryzowania źródeł zanieczyszczeń na terenie gminy,
3. analizy możliwych wariantów gospodarki wodno-ściekowej pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym,
4. przygotowania programu inwestycyjnego określającego optymalny kierunek rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wąsosz.

Pobierz Program