herb Wąsosza

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2018 r. Dokument ten stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania.
W związku z wejściem w życie obowiązku przygotowania takiego raportu osobiście traktuję go jako dane bazowe, wyjście do usprawniania działań gminy w zakresie obsługi mieszkańców, ale również jako wyjście do zwiększania realizacji inwestycji potrzebnych samorządowi.
Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się największa część pieniędzy publicznych. Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz.
Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza w czerwcu, bezpośrednio przed sprawą udzielenia absolutorium.

Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem:
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszam do lektury.

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź

 

Raport o stanie gminy Wąsosz w 2018 roku <Pobierz>