W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019r., nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie ograny gminy, dlatego też wniosek o udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju, niekoniecznie w miejscu zameldowania.

 

Wyjątek od generalnej zasady odmiejscowienia udostępniania danych z rejestru PESEL ma dotyczyć wniosku w tej samej sprawie, który będzie można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy. Ma to przeciwdziałać sytuacjom, w których wnioskodawca kieruje ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy. Ma to dotyczyć również sytuacji, gdy wnioskodawca zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek w tej samej sprawie. W tym przypadku organem właściwym do jego realizacji będzie wyłącznie ten organ gminy, który rozpatrywał wcześniejszy wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2523).

Wniosek można pobrać na stronie w dziale Załatw sprawę - Urząd Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie

 

 

DK