Urząd Miejski Wąsosza informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

       

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Wąsosz odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach,
Big Bag’ów.

 

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy powinni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Wąsosz, w terminie do 17 marca 2023 r. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku gdy iloczyn kosztów i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia przekroczą kwotę dofinansowania, którą Gmina otrzyma z NFOŚiGW, wnioskodawca zobowiązuje się do finansowego pokrycia powstałej różnicy ze środków własnych.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wąsosz dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim Wąsosza, pok. 20, lub ze strony internetowej www.wasosz.eu

 

Druk wniosku <Pobierz>