Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonego poniżej pisma.

Szanowni Państwo Sołtysi, jest mi niezwykle miło poinformować, że w dniu 4 kwietnia br., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Już niebawem ustawa trafi pod obrady Sejmu RP, gdzie jako poseł będę miał przyjemność nad nią pracować. Jestem przekonany, że, zgodnie z założeniem, ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Poprzez dodatkowe świadczenie do emerytury chcemy docenić Państwa pracę dla lokalnej wspólnoty. Poza swą główną aktywnością zawodową, wykonują Państwo wiele niezwykle ważnych zadań społecznych. Bez Państwa zaangażowania trudno jest wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie sołectwa.
Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Świadczenie zostanie przyznane po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. Nowe świadczenie, zgodnie z założeniami, będzie wypłacane przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku zostanie określony w osobnym rozporządzeniu. Do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza) właściwego dla sołectwa, w którym Państwo pełnili swoją funkcję.
Codziennie wkładają Państwo ogromny wysiłek na rzecz społeczności wiejskiej. Proszę potraktować projekt ustawy jako podziękowanie Państwa Polskiego za Państwa zaangażowanie, aktywność i pracę dla innych. Obiecuję podjąć wszelkie działania, które będą służyły sprawnemu procedowaniu projektu ustawy w Sejmie RP.

 

Z poważaniem
Paweł Hreniak
Poseł na Sejm RP