Sesja RM

15 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Sesja odbędzie się w bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 10 czerwca 2020r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki