27 marca 2019r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się VII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

VII sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbyła się 27 marca  2019r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza. Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.

Następnie Przewodniczący Rady powitał p. Pawła Niedźwiedzia – Burmistrza Wąsosza ,p. Jadwigę Rodzewicz -skarbnika gminy, p. Marcina Kozińskiego sekretarza Gminy , radnych  oraz pozostałych gości zaproszonych w tym p. Grzegorza Kordiaka – Wicestarostę Powiatu Górowskiego. W sesji uczestniczyło  27  sołtysów wsi.

Po przyjęciu porządku obrad p.  Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje radnych następnie przedstawił kolejne interpelacje  dotyczące dostosowania oświetlenia przy wybudowanym domu posesji 7b w Cieszkowicach oraz zwiększenia ilości patroli Policji na terenie miasta Wąsosza szczególnie w okolicach rynku , parkingu za sklepem „SPAR”, parkingu obok sklepu „Żabka”, zwracania szczególnej uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscach niedozwolonych i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób zachowujących się w sposób niewłaściwy i niezgodny z prawem. Kolejna interpelacja dotyczyła uporządkowania terenu posesji w Wąsoszu przy ul. Narutowicza- działka nr 427/12  .

Potem Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź- Burmistrz Wąsosza  przedstawił informację ze swojej działalności w okresie od 27 lutego do 27 marca 2019r. Ponadto p. Burmistrz przedstawił informację z przeprowadzonych wyborów do organów samorządu  mieszkańców wsi na kadencję 2019-2024. Poinformował, że na 31 sołectw  gminy Wąsosz dokonano zmiany sołtysów w 9 wsiach. Pogratulował sołtysom wyboru na nową kadencję i deklarował współpracę z wszystkimi sołtysami. Burmistrz szczególnie podziękował sołtysom, którzy zakończyli swoją służbę, a przez  ich wieloletnią pracę i działania na rzecz mieszkańców wsi gmina wygląda znacznie lepiej. Następnie p. Burmistrz wraz z p. Przewodniczącym Rady wręczyli podziękowania w formie statuetek dla p. Zygmunta Wasilewicza za pełnienie funkcji sołtysa wsi Zbaków Dolny przez 31 lat, dla p. Romana Ilczyszyna za pełnienie funkcji sołtysa wsi Baranowice przez 21 lat, dla p. Kornelii Baran za pełnienie funkcji sołtysa wsi Lubiel przez 16 lat, dla p. Czesława Tumiłowicza za pełnienie funkcji sołtysa wsi Lechitów przez 12 lat, dla p. Adama Augustyniaka za pełnienie funkcji sołtysa wsi Rudna Mała  przez 8 lat, dla p. Henryka Sowy za pełnienie funkcji sołtysa wsi Rudna Wielka  przez 8 lat. Dla nieobecnych sołtysów tj. p. Franciszka Woźniaka, który był sołtysem wsi Dochowa przez okres 8 lat,  p. Zygmunta Gajkowskiego, który był sołtysem wsi Wiewierz przez12 lat oraz p. Anety Sareło, która była sołtysem wsi Czarnoborsko przez 4 lata będą  przekazane statuetki  w terminie późniejszym.

W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Czeladź Wielka.

- w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.,

- w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

- w sprawie przyjęcia „Zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz”,

- zmieniającej uchwałę Nr v/25/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia  1 lutego 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym,

- w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019r.,

- w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz.

              

K.Sz.