Sesja RM

14 września 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2023r.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 13 września 2023r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki