Dnia 14 października 2016r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli :p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Jadwiga Rodzewicz- skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół , wyróżnieni nauczyciele i pracownicy szkół oraz 25 sołtysów wsi.

Pan Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza otworzył i prowadził obrady sesji. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami. Zasadniczym tematem obrad sesji była informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie Wąsosz za rok 2015/2016. Piątkowa sesja Rady była doskonałą okazją uczczenia Dnia Edukacji Narodowej w gminie Wąsosz . Dzień ten uznawany jest za święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji Burmistrz Wąsosza podziękował, dyrektorom , nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkół za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia oraz złożył życzenia radości , satysfakcji zawodowej, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Tradycyjnie dla wytypowanych wręczone zostały nagrody finansowe Burmistrza, które w tym roku otrzymali :
- w PSP Wąsosz- Stanisław Kosarzewski -dyrektor, Babij Anna, Kondratowicz Ewa, Rybczyk Anna, Wlazło Anna, Mirosławska Renata – nauczyciele oraz Przybylska Agnieszka, Słowińska-Skokoń Sabina, Jachimowicz Justyna , Nowakowska Maria - pracownicy administracji i obsługi;
- w PSP Czarnoborsko – Denys Małgorzata – dyrektor , Maczan-Tatarczuk Wioletta- nauczyciel , Szymańska Daria – pracownik administracji;
- w PSP Pobiel – Gleń Iwona – dyrektor , Szałata Dominik – nauczyciel;
- w PSP Płoski – Morawska Joanna – dyrektor , Garboś Ewelina – nauczyciel;
- w Przedszkolu Samorządowym- Nastyn Angelika – dyrektor , Bednarska Sylwia, Krawczyk Ewa – nauczyciele.
- w Publicznym Gimnazjum – Mielnik Halina – Dyrektor, Kowal Andrzej – nauczyciel , Dominiak Teresa – pracownik obsługi.

W dalszej części sesji rada podjęła osiem uchwał, a dotyczyły one :
- zmiany uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Wąsosz. Zmiany te polegały na skorygowaniu nieścisłości w niektórych zapisach,
- zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Zmiana miała na celu dostosowanie jej treści do Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Wąsosz,
- zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz. Wprowadzona zmiana dotyczyła dodania zapisu ,że ustalone stawki bonifikat obejmują nie tylko cenę budynku mieszkalnego lecz również cenę gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z budynku,
- zarządzenia wyboru nowego sołtysa wsi Pobiel w dniu 3 listopada 2014r. ze względu na złożoną rezygnację p. Iwony Wąsik z funkcji sołtysa wsi.
-przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032” Celem tego programu jest usuniecie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest co spowoduje zmniejszenie emisji włókien azbestu, uzyskanie poprawy ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawi wygląd budynków i ich stan techniczny a przede wszystkim ochroni środowisko.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030,
- zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r polegających na zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych, zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizacje zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zwiększeniu dochodów własnych, wprowadzeniu nowego zadania „ zakupu zmywarki do naczyń „ dla Przedszkola Samorządowego, zwiększeniu wydatków w drogach , promocji gminy oświacie i wychowaniu oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi, świetlicach wiejskich i kulturze fizycznej, zmniejszeniu wydatków w pomocy społecznej, przeniesieniu środków między paragrafami w ochotniczych strażach pożarnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz w obiektach sportowych,
-przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na renowację elewacji kościoła – II etap.

Na zakończenie sesji Burmistrz podzielił się wnioskami z debaty samorządów w zakresie edukacji a mianowicie planowanej reformy oświaty która odbyła się 12 października we Wrocławiu gdzie gościem była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. 

KSz